నువ్వుయుద్దం గెలిచేంత వరకు ఏ శబ్దం చేయకు, ఎందుకంటే నీ విజయమే ప్రపంచానికి పేద్ద శబ్దమై వినిపిస్తుంది.

నువ్వుయుద్దం గెలిచేంత వరకు ఏ శబ్దం చేయకు, ఎందుకంటే నీ విజయమే ప్రపంచానికి పేద్ద శబ్దమై వినిపిస్తుంది.
Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *