మనిషి విలువ ఉన్నప్పుడు తెలియదు… వారు మనకు దూరం అయ్యకనే వారి విలువ మనకు తెలుస్తుంది.

మనిషి విలువ ఉన్నప్పుడు తెలియదు… వారు మనకు దూరం అయ్యకనే వారి విలువ మనకు తెలుస్తుంది. Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

మనిషి విలువ ఉన్నప్పుడు తెలియదు… వారు మనకు దూరం అయ్యకనే వారి విలువ మనకు తెలుస్తుంది.
Image

మనిషి విలువ తెలిసిన వాళ్ళు మరో మనిషిని ఒక మాట అనలేరు మనుసును నొప్పించి మాట్లాడ లేరు

మనిషి విలువ తెలిసిన వాళ్ళు మరో మనిషిని ఒక మాట అనలేరు మనుసును నొప్పించి మాట్లాడ లేరు Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

మనిషి విలువ తెలిసిన వాళ్ళు మరో మనిషిని ఒక మాట అనలేరు మనుసును నొప్పించి మాట్లాడ లేరు
Image