యధార్థమైన మాటలు ఎప్పుడూ చేదుగానే ఉంటాయి అబద్ధాలతో కూడిన మాటలు ఎప్పుడూ తియ్యగా ఉంటాయి వాటిని జనాలు నమ్ముతారు కూడా

యధార్థమైన మాటలు ఎప్పుడూ చేదుగానే ఉంటాయి అబద్ధాలతో కూడిన మాటలు ఎప్పుడూ తియ్యగా ఉంటాయి వాటిని జనాలు నమ్ముతారు కూడా Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

యధార్థమైన మాటలు ఎప్పుడూ చేదుగానే ఉంటాయి అబద్ధాలతో కూడిన మాటలు ఎప్పుడూ తియ్యగా ఉంటాయి వాటిని జనాలు నమ్ముతారు కూడా
Image