స్నేహం అంటే అడుకౌయడం కాదు, ఆదుకోవడం – వాడుకోవడం కాదు వాదులుకోకపోవడ్డం

స్నేహం అంటే అడుకౌయడం కాదు, ఆదుకోవడం – వాడుకోవడం కాదు వాదులుకోకపోవడ్డం Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

Image

స్నేహం అంటే అడుకౌయడం కాదు, ఆదుకోవడం – వాడుకోవడం కాదు వాదులుకోకపోవడ్డం