ఒక చిన్న వైరస్ ముఖానికి గుడ్డ కట్టుకునేల చేసింది – చెట్లు నాటకపోతే ఆక్సిజన్ సిలిండర్ విపుకు కట్టుకునేల చేస్తుందేమో – ఆలోచించండి – నాయబ్ షైక్

ఒక చిన్న వైరస్ ముఖానికి గుడ్డ కట్టుకునేల చేసింది – చెట్లు నాటకపోతే ఆక్సిజన్ సిలిండర్ విపుకు కట్టుకునేల చేస్తుందేమో – ఆలోచించండి – నాయబ్ షైక్ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ఒక చిన్న వైరస్ ముఖానికి గుడ్డ కట్టుకునేల చేసింది – చెట్లు నాటకపోతే ఆక్సిజన్ సిలిండర్ విపుకు కట్టుకునేల చేస్తుందేమో – ఆలోచించండి – నాయబ్ షైక్

Image